در خواست ثبت نام دبیرستان شریعتی

در خواست ثبت نام دبیرستان شریعتی

درخواست ثبت نام دبیرستان ماندگار دکتر علی شریعتی تجربی ، انسانی ،ریاضی با توجه به سوابق تحصیلی و فرم هدایت تحصیلی پس از بررسی تماس گرفته خواهد شد